Untitled
Untitled

Untitled

Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled

หมายเลข
โทรศัพท์ภายใน

วารสารโรงเรียน


Phayaopittayakhom School
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000 Tel. 0 5443 1275
             http://www.ppk.ac.th


ประกาศ รับสมัครผู้สนใจจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนพะเยาพิทยาคม สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ครูนัยนา ประวงศ์เทพ โทร.089-9569685

เรียน คณะบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมทุกท่าน

        ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมจะจัดทำ Wifi Zone ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นผลให้นักเรียนไม่สามารถใช้ Wifi บนอาคารต่างๆ ได้ สำหรับนักเรียนให้สามารถใช้ Wifi ได้ดังจุดต่างๆ ดังนี้
        - บริเวณใต้ถุนอาคาร 5
        - บริเวณโรงอาหาร
        - บริเวณลานทองกวาว
        - บริเวณหน้าอาคาร 3

        สำหรับบุคลลากรหากประสงค์จะใช้ Wifi บนอาคารต่างๆ ให้นำอุปกรณ์มาลงทะเบียนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์


รับใบสมัครชุมนุม โอลิมปิกวิชาการ

  เปิดรับสมัคร โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 55 (พ.ศ.2559-2560) ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. - 27 พ.ค. 2558 นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.3 - ม.5 หรือเทียบเท่า ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น. เป็นต้นที่ https://www.afsglobal.org/tha-admission พร้อมกันนี้ฝ่ายคัดเลือกฯได้แนบ คู่มือการใช้งานโปรแกรม THA Admission Registration System for Applicants สำหรับผู้สมัครมาเป็นตัวอย่าง นักเรียนสามารถ ดาวน์โหลด /พิมพ์ได้และดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก www.afsthailand.org หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ครูรำไพ ชุมชอบ เบอร์โทรศัพท์ 081-9928355 หรือ ครูรวิกานต์ ลือวงค์ เบอร์โทรศัพท์ 086-1819998  สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ Year Program รุ่นที่55  เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การสมัครสมบูรณ์ กรุณาปริ้นและนำใบสมัครไปยื่นพร้อมค่าสมัคร 200 บาท ที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกที่ท่านสังกัดอยู่ รายชื่อศูนย์  ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 (หรือตามวันเวลาที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกกำหนด) มิเช่นนั้นจะถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์และจะไม่มีชื่อประกาศเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน โดยท่านสามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ที่  https://www.afsglobal.org/tha-admission
ประกาศกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2558

* ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2558

* นักเรียนที่รวมกลุ่มจัดตั้งชุมนุมโดยแนบรายชื่อสมาชิกชุมนุมแล้ว ไม่ต้องลงชื่อสมัครเพิ่ม

* นักเรียนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกชุมนุมให้สำรวจรายชื่อชุมนุมที่ต้องการ และลงชื่อสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม - วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2558

* รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2558

แบบฟอร์มเขียนโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2558
เอกสารประกอบการวางแผนการจัดการเรียนรู้

การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่
ระบบเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียน จำนวนห้องเรียนและจำนวนบุคลากร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


ข่าวแนะแนวการศึกษา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2559 ในคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัครใหม่ โรงเรียนละ 15 ทุน โดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือก นักเรียนคนไหนสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนวครับ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดโครงการ PIM สัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ในหัวข้อ "ความมั่งคงในอาชีพ" ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงาน รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี นักเรียนคนไหนสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนวนะครับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดค่ายวิชาการโบราณคดี ครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดค่ายวิชาการโบราณคดี ครั้งที่ 2 ตอน "กลางดง กลางป่า ศรีสัชนาลัย" ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดสุโขทัย นักเรียนคนใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว
รวมรับตรง หลังแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2558
รวมรับตรง หลังแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2558 นักเรียนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว หรือ เข้าศึกษาข้อมูลได้ที่ ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
มหาวืิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุุคคลเข้าศึกษาต่อ
มหาวืิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ห้องแนะแนว
สถาบันการศึกษาทางไกล
สถาบันการศึกษาทางไกล รับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ครั้งที่ 2 รับสมัครระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2558 นักเรียนคนไหนสนใจสามารถติดต่อได้ที่ห้องแนะแนวหรือที่ ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ขึ้น โดยขอความร่วมมือให้โรงเรียนร่วมตั้งปณิธานความดี และปฏิบัติตามปณิธานนั้น ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรม ศึกษารายละเอียดได้ที่ www.phayao.go.th
สถาบันพระปกเกล้าจัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริการระดับกลาง รุ่นที่ 17
สถาบันพระปกเกล้าจัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริการระดับกลาง รุ่นที่ 17 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และดำเนินการอบรมในวันที่ 22 มิถันายน ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.kpi.ac.th
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยบริการเชียงราย เปืิดรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยบริการเชียงราย เปืิดรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เปิดรับนิสิต online ในปีการศึกษา 2558 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2558 นักเรียนที่สนใจสามารถติอต่อสอบถามได้ที่ห้องแนะแนว

อ่านทั้งหมด...


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ...ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 – 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และ ทางโรงเรียนฯ จะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับต่อไป [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ...ผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 – 12.00 น. หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และ ทางโรงเรียนฯ จะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับต่อไป [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ให้มารายงานตัวเพื่อสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ อาคาร 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง
ประกาศ..รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ให้มารายงานตัวเพื่อสอบคัดเลือก ในวันที่อังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ อาคาร 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม [ เอกสารแนบ ]
ประกาศสอบราคาซื้อระบบ RFID ของห้องสมุด
โรงเรียนพะเยาพิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบ RFID ของห้องสมุดกำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ผู้ที่สนใจติดต่อรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ห้องพัสดุโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. สอบถามทางโทรศัพท์ 054-434275 ต่อ 4112 [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ....รับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 8 พฤษภาคม 58 สอบวันที่ 12 พฤษภาคม 58 เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 14 พฤษภาคม 58 [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ....รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอก นาฏศิลป์-ชีววิทยา-พลศึกษา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 8 พฤษภาคม 58 สอบวันที่ 12 พฤษภาคม 58 เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 14 พฤษภาคม 58 [ เอกสารแนบ ]
ประกาศเรียกประมูลตกลงราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารภายในโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
โรงเรียนพะเยาพิทยาคมมีความประสงค์จะมีการประมูลตกลงราจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารภายในโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จำนวน 10 เดือน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารยื่นซองประมูลราคาได้ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม (งานพัสดุ) ในระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2558 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 054-431275 [ เอกสารแนบ ]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อกระเป๋านักเรียน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2558
ด้วยโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มีความประสงค์สอบราคาจัดซื้อกระเป๋านักเรียน จำนวน 1190 ใบ ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับเอกสารการยื่นซองสอบราคาได้ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม งานพัสดุ ในระหว่างวันที่ 3 - 13 มีนาคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00น. หรือ สอบถามทางหมายเลข 054-431275 [ เอกสารแนบ ]

อ่านทั้งหมด...กิจกรรมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

นวัตกรรมการสอนของครู 

  การเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยี โรงเรียนมาตรฐานสากล

  หลักสูตรใหม่ 2551 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
     คณิตศาสตร์ | ศิลปะ | สังคมศึกษาฯ | วิทยาศาสตร์ |ภาษาไทย 
      สุขศึกษาและพลศึกษา | ภาษาต่างประเทศ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี

      
 
 
ระบบงานโรงเรียน
@ ระบบถ่ายทอดสดเพื่อการเรียนการสอน
@ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
@ โปรแกรมสลิปเงินเดือน
@ โปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ
@ ระบบงานห้องสมุด
@ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
@ UTQ e-Training
@ โปรแกรมบริหารงานบุคลากร
@ เข้าสู่ระบบ (Login) สาย Lan
@ เข้าสู่ระบบ (Login) Wireless
@ เรียนรู้ไร้พรหมแดน
@ ระบบคลังทฤษฏีความรู้
@ เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)
 
สาระน่ารู้
# กฏหมายต่างๆที่ควรรู้ (กลุ่มวิจัยพัฒนากฏหมายคดีความและนิติกร)
# เอกสารขอรับการประเมิน
  วิทยฐานะทุกตำแหน่ง
# ข่าวไวรัส
# บทเรียนออนไลน์
# ปฎิรูปการศึกษา
# กระทรวงศึกษาธิการ
# สำนักงาน ก.ค.ศ.
# สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
# สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
# สพท.พะเยา เขต 1
# กบข.
# คุรุสภา
# ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
# เครือข่ายโรงเรียนไทย
# ฝ่ายไตรภาคี Nectec
# ข้อสอบออนไลน์
# ข่าวการศึกษา
# เว็ปไซด์เอ็นทรานซ์
# ความรู้คอมพิวเตอร์
# ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
 
ผู้ดูแลระบบ
@ ข่าวประชาสัมพันธ์
@ ข่าวสารงานแนะแนว
@ สืบค้นข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
@ Traffic PPK From Cat
@ Traffic PPK Internal
@ Ascenlink


Designed and Maintained by : Mr.Vatchara Kansompoj
Phayaopittayakhom School, Phayao, THAILAND
Best view with Internet Explorer Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 1024x768
You are the visitor number counter Last Update Aug 8 2012.


© Copyright 2002, Enhanced Web Services
Website design by Enhanced Web Services
UUUUUU