Untitled
Untitled

Untitled

Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled

หมายเลข
โทรศัพท์ภายใน

วารสารโรงเรียน


Phayaopittayakhom School
97 Pratuchai Road. Muang Distric. Phayao 56000 Tel. 0 5443 1275
             http://www.ppk.ac.thเรียน บุคลากรของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมทุกท่าน
  • ขอความกรุณาครูทุกคนช่วยบันทึกข้อมูลรางวัลนักเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาในภาคเรียนที่ 1/2557 ใครส่งอะไรแข่งได้รางวัลหรือไม่ได้กรุณาช่วยบันทึกข้อมูลด้วย โดยเข้าที่ระบบดูแลนักเรียน เลือกเมนู ข้อมูลรางวัลนักเรียน สารสนเทศไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ท่านกรุณาเข้าตรวจสอบที่นี่ http://61.7.230.228/student/reward/report_reward.php เลือกปี 2557 ขณะนี้มีหมวดที่กรอกคือ สังคมศึกษา คณิต คอม ภาษาต่าวประเทศ และกิจกรรม โดยบันทึกข้อมูลบางส่วน แต่ยังไม่ครบ
  • รายการของคุณครูทุกท่านที่ต้องบันทึกคือข้อมูลบุคลากรตรวจสอบรายการของท่านเองที่ http://61.7.230.237/sarasonted/ และเข้าไปบันทึกข้อมูลที่ http://61.7.230.237/mathayom/human/insert/
  ข่าวรับตรงปีการศึกษา 2558 ทุกสถาบัน

 

อ่ านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่

ประกาศโรงเรียนพะเยาพิทยาคม การรับนักเรียนปีการศึกษา 2558

 ปฏิทินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

 ประกาศโครงการเพชร พ.ค. ปีการศึกษา 2558

 การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม
         (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม)

เอกสารประกอบการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม


การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่
ระบบเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียนแยกเพศแยกชั้นเรียน จำนวนห้องเรียนและจำนวนบุคลากร
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556


ข่าวแนะแนวการศึกษา
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระดับปริญ
ด้วยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์(โครงการเรียนดี) ปีการศึกษา 2558โดยไม่สอบแข่งขัน นักเรียนชั้น ม.6 ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีแผนการเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปีในเดือนพฤษภาคม 2558 และจะเปิดรับสมัครในระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557-วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ครูแนะแนวดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 15 มีนาคม 2558 นักเรียนม.6 ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ครูแนะแนว ดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
คณะสถาปัตกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาสัมพันธ์โครงการสอบตรง
ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558โดยกำหนดการรับสมัครในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 นักเรียนชั้น ม.6 ที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ครูแนะแนวดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดสอนสาวิชาสัตวศาสตร์หลักสูตร 4 ปี สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ - คณิตฯและหลักสูตรเทียบเข้าเรียน นักเรียนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ครูแนะแนวดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี นักเรียนชั้น ม.6 ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ครูแนะแนว
วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประชาสัมพันธ์โควตานักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ด้วยวิทยาลัยช่างศิลป มีนโยบายส่งเสริมและกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนทีี่มีศิลปะนิสัย สนใจศึกษาวิชาชีพศิลปะมีความประพฤติเรียบร้อยและมีผลการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนักเรียนชั้น ม.6 ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ครูแนะแนวดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ นักเรียนชั้น ม.6 ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ครูแนะแนวดูรายละเอียดคลิ๊กที่นี่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตาพิเศษรอบที่ 1เ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมรับนักศึกษาใหม่ โควตาพิเศษ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 นักเรียน ม.6 ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว

อ่านทั้งหมด...


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ....รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา ***ด่วนมาก***
รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ เพศชาย (อายุ 25-35 ปี) ตั้งแต่วันที่ 11-26 ธค.57 สอบวันที่ 5 มค.58 ประกาศวันที่ 6 มค.58 เริ่มปฏิบัติวันที่ 7 มค.58 [ เอกสารแนบ ]
ราคากลางการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก
ราคากลางการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา [ เอกสารแนบ ]
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 32 4ล./55ก. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Referrence : TOR ) การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 32 4ล./55-ก โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ...ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิชาการ
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 07.30 – 08.00 น. หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และ ทางโรงเรียนฯ จะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับต่อไป โดยโรงเรียนจะขึ้นบัญชีรายชื่อไว้เป็นเวลา ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ...รายชื่่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิชาการ
ประเมินสมรรถนะและสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ....รับสมัครเจ้าหน้าที่วิชาการ 1 อัตรา ***ด่วนมาก*** เพิ่มเติมของคุณสมบัติ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-7 พ.ย.57 สอบวันที่ 10 พ.ย.57 ประกาศผลวันที่ 11 พ.ย.57 เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 12 พ.ย.57 [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ...ผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างสังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1-2 มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 5 พ.ย.57 เวลา 07.30-08.00 น. หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ...รายชื่่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ผู้ที่มีรายชื่อให้มาสอบประเมินและสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 1 [ เอกสารแนบ ]
ประกาศ....รับสมัครครูจ้างเอก สังคม 2 อัตรา , เอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา ***ด่วนมาก***
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27-31 ต.ค.57 สอบคัดเลือกวันที่ 3 พ.ย. ประกาศวันที่ 4 พ.ย.57 เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 5 พ.ย.57 [ เอกสารแนบ ]

อ่านทั้งหมด...กิจกรรมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม 


แบบฟอร์มเขียนโครงการ  

นวัตกรรมการสอนของครู 

  การเรียนรู้ดิจิทัลเทคโนโลยี โรงเรียนมาตรฐานสากล

  หลักสูตรใหม่ 2551 ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
     คณิตศาสตร์ | ศิลปะ | สังคมศึกษาฯ | วิทยาศาสตร์ |ภาษาไทย 
      สุขศึกษาและพลศึกษา | ภาษาต่างประเทศ | การงานอาชีพและเทคโนโลยี

      
 
 
ระบบงานโรงเรียน
@ ระบบถ่ายทอดสดเพื่อการเรียนการสอน
@ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
@ โปรแกรมสลิปเงินเดือน
@ โปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ
@ ระบบงานห้องสมุด
@ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
@ UTQ e-Training
@ โปรแกรมบริหารงานบุคลากร
@ เข้าสู่ระบบ (Login) สาย Lan
@ เข้าสู่ระบบ (Login) Wireless
@ เรียนรู้ไร้พรหมแดน
@ ระบบคลังทฤษฏีความรู้
@ เปลี่ยนรหัสผ่าน (Change Password)
 
สาระน่ารู้
# กฏหมายต่างๆที่ควรรู้ (กลุ่มวิจัยพัฒนากฏหมายคดีความและนิติกร)
# เอกสารขอรับการประเมิน
  วิทยฐานะทุกตำแหน่ง
# ข่าวไวรัส
# บทเรียนออนไลน์
# ปฎิรูปการศึกษา
# กระทรวงศึกษาธิการ
# สำนักงาน ก.ค.ศ.
# สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
# สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
# สพท.พะเยา เขต 1
# กบข.
# คุรุสภา
# ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
# เครือข่ายโรงเรียนไทย
# ฝ่ายไตรภาคี Nectec
# ข้อสอบออนไลน์
# ข่าวการศึกษา
# เว็ปไซด์เอ็นทรานซ์
# ความรู้คอมพิวเตอร์
# ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
 
ผู้ดูแลระบบ
@ ข่าวประชาสัมพันธ์
@ ข่าวสารงานแนะแนว
@ สืบค้นข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
@ Traffic PPK From Cat
@ Traffic PPK Internal
@ Ascenlink


Designed and Maintained by : Mr.Vatchara Kansompoj
Phayaopittayakhom School, Phayao, THAILAND
Best view with Internet Explorer Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 1024x768
You are the visitor number counter Last Update Aug 8 2012.


© Copyright 2002, Enhanced Web Services
Website design by Enhanced Web Services
UUUUUU